Regulamin

Dotyczy strony: https://reinkarnacja.com.pl.

Regulamin Usługi PORADA EZOTERYCZNA

§ 1 DEFINICJE

Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. „Organizator” – podmiot organizujący usługę;

2. „Usługa” – oznacza usługę oferowaną przez Organizatora pod nazwą: „Porada Ezoteryczna”, która pozwala na zamówienie drogą mailową indywidualnej sesji za pomocą kart tarota, runicznych lub innych określonych w usłudze;

3. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych dokonująca zamówienia usługi na stronie reinkarnacja.com.pl;

4. „Doradca” – oznacza osobę zawodowo zajmującą się doradztwem życiowym na podstawie Kart Tarota, Runicznych i innych

5.„Regulamin” – oznacza niniejsze warunki i postanowienia, które określają zasady Usługi.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem usługi jest M&M Consulting z siedzibą przy ul. Poznańskiej 24, 62-200 Gniezno, NIP 7841519514

2. Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi.

3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

4. Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę aż do momentu jej odwołania przez Organizatora. Usługa ma na celu dostarczenie Użytkownikom indywidualnej przepowiedni wg Kart Tarota, Runicznych lub innych.

5. Użytkownik korzystający z Usługi akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usługi wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz uiszcza wskazaną opłatę dokonując przelewu bankowego lub dokonując płatności on-line.

2. Po spełnieniu wskazań z § 3 pkt1 Użytkownik otrzyma od Doradcy w formie maila poradę życiową wynikającą z interpretacji kart Tarota, Runicznych bądź innych.

3. Doradca jest zobowiązany do przygotowania maila dla danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 96h od momentu otrzymania potwierdzonego przelewu za zamówioną usługę. Przepowiednia jest wysyłana za pomocą poczty elektronicznej na podany podczas wypełniania formularza adres mailowy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który wg Organizatora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego bez podawania przyczyny.

5. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, nie mają charakteru wiążących porad i Doradca oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik je wykorzysta i zinterpretuje. W związku z powyższym Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesienia jakichkolwiek szkód powstałych lub mogących powstać na skutek korzystania z treści otrzymanych w ramach Usługi.

6. Organizator. Doradca i operator płatności nie ponoszą odpowiedzialności za:

– treść wiadomości przekazywanych przez użytkownika w ramach korzystania z usługi,

– korzystania z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania adresu e-mail,

– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usługi,

– szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z usługi,

– niesprawdzenie się słów doradcy, zawartych podczas usługi – konsultacja ma charakter rozrywkowy o tematyce ezoterycznej.

– problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator/Operator płatności przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

– korzystanie z usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usługi.

§4 DOSTĘPNOŚĆ KOSZT KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Usługa jest dostępna po opłaceniu wskazanej kwoty za pomocą przelewu bankowego lub płatności online.

2. Cena za skorzystanie z usługi to w zależności od wariantu 80,00 zł z Vat, 150,00 zł z Vat, 220,00 zł z Vat

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej zgodnej z Prawem konsumenckim lub wystarczy napisać taką informację na adres dorian@reinkarnacja.com.pl.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§6 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników pisemne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Usługą. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, Jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną lub pocztową.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

b. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi.

c. szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,

d. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje zawarte są w naszej Polityce prywatności.